Junior Programmes

Đơn xin học của học sinh 14-17 tuổi được chấp nhận trong kỳ tuyển sinh chung.

Xin liên hệ info@dynaspeak.ac.nz để biết thêm về việc tuyển học sinh lứa tuổi này.

Để biết thêm thông tin về Chương trình Cambridge for Young Learners Study & Activity Programme (cho học sinh 14 – 18 tuổi), chương trình kế tiếp từ 4 - 22 tháng bảy, 2016 xin liên hệ Giám đốc Trung Tâm Khảo Thí DynaSpeak: cambridge@dynaspeak.ac.nz.

Để tải tờ giới thiệu Chương trình Cambridge for Young Learners Study & Activity Programme flyer, xin bấm vào đây.

Để tải tờ giới thiệu Chương trình Cambridge for Young Learners Study & Activity Programme activity schedule, xin bấm vào đây.