Mainstream Immersion Class

Lớp Mainstream Immersion Class (MI) của Dynaspeak thực sự hiệu quả.

Lớp Mainstream Immersion Class (MI) của Dynaspeak thúc đẩy các học sinh Giai đoạn 1 tới trình độ trung cấp và các trình độ cao hơn rất nhanh. Lý do rất đơn giản: Các lớp học quy mô rất nhỏ và tăng cường luyện nói. Trong giai đoạn 1 của chương trình DynaSpeak chuẩn toàn thời gian, mỗi lớp MI chỉ có từ 9 học sinh trở xuống, nên bạn có cơ hội luyện nói tối đa trong các bài học hàng ngày, chiếm tới 40% Giai đoạn 1 – chắc chắn! Các lớp Mainstream Immersion trải qua 7 giai đoạn chú trọng vào luyện nói giúp bạn tự tin khi nói tiếng Anh trên thực tế. Sự kết hợp độc đào của chú trọng luyện nói, cùng với thực hành cao độ thực sự tạo ra sự khác biệt!