Vị Trí và Liên Hệ

Street Map
Thông tin liên lạc:
DynaSpeak

Level 10

238 Queen Street

PO Box 106052, Auckland 1143, New Zealand

T +64 9 377 2434 F +64 9 377 2811

Email: info@dynaspeak.ac.nz

DynaSpeak là một phần của:
DynaSpeak là hội viên của các tổ chức sau:

Study Auckland
Authorised:

Bản đồ Vị trí