Quy Chế Thực Hành

DynaSpeak đồng ý tôn trọng và tuân thủ Quy chế Thực hành Chăm sóc Đỡ đầu Học sinh Quốc tế do Bộ Giáo dục ban hành. Bản sao của Quy chế được cấp theo yêu cầu gửi từ tổ chức này hay từ trang web của Bộ Giáo dục New Zealand tại http://www.nzqa.govt.nz/providers-partners/education-code-of-practice/.

 

Nhập Cư

Các chi tiết đầy đủ về điều kiện cấp Visa và giấy phép, tư vấn về quyền được làm việc tại New Zealand trong khi học, và những yêu cầu về báo cáo có sẵn tại Cơ Quan Nhập Cư New Zealand và có thể xem tại trang web http://www.immigration.govt.nz

Điều Kiện Hưởng Các Dịch vụ Y tế

Phần lớn các học sinh quốc tế không được hưởng các dịch vụ y tế do nhà nước tài trợ tại New Zealand. Nếu được điều trị y tế trong khi ở lại đây, bạn có thể phải chi trả toàn bộ chi phí chữa trị. Chi tiết đầy đủ về điều kiện hưởng các dịch vụ y tế do nhà nước tài trợ có sẵn tại Bộ Y tế và có thể xem tại trang web http://www.moh.govt.nz

Bảo Hiểm Tai Nạn

Công ty Bồi Thường Tai Nạn cung cấp bảo hiểm tai nạn cho mọi công dân New Zealand, những người tạm trú và khách tham quan New Zealand, nhưng bạn vẫn có thể phải chi trả toàn bộ chi phí y tế khác và các chi phí liên quan. Để biết thêm thông tin xin xem tại trang web ACC http://www.acc.co.nz.

Bảo Hiểm Y Tế và Du Lịch

Học sinh quốc tế phải có bảo hiểm y tế và du lịch thích hợp và còn hiệu lực trong khi học tập tại New Zealand.