BULATS

Thi BULATS từ tổ chức Đánh Giá Ngôn Ngữ Cambridge hỗ trợ học Anh Ngữ trong môi trường làm việc một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về luyện thi BULATS và kỳ thi BULATS tại Trung Tâm Khảo Thí DynaSpeak, xin liên hệ  cambridge@dynaspeak.ac.nz