Vietnamese

Vietnamese

NZCEL học kỳ 2018

 

học kỳ A năm 2018

ngày bắt đầu - 26 tháng 2, năm 2018

ngày kết thúc - 6 tháng 7 năm 2018

Giữa giờ nghỉ dài - 16 Tháng 4 - 20 Tháng 4, 2018

 

Ngắt hạn trong ba tuần THÁNG 7 - 27 tháng 7 năm 2018

 

học kỳ B năm 2018

ngày bắt đầu - Ngày 30 tháng 7 năm 2018

ngày kết thúc - 7 tháng 12 năm 2018

Giữa giờ nghỉ dài - 1 tháng 10 - 5 tháng 10 năm 2018