BULATS

การสอบ BULATS ของศูนย์สอบ Cambridge Language Assessment สนับสนุนการเรียนภาษาอย่าง มีประสิทธิภาพสำหรับปริบททางธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมสอบ BULATS ที่ศูนย์สอบไดน่า สปี๊ค โปรดดิดต่อ cambridge@dynaspeak.ac.nz cambridge@dynaspeak.ac.nz